LIVE DROP
AWP | Mortis
-
Koksuk 0.8
2023-06-11 02:13:14
Desert Eagle | Crimson Web
-
RarSkin
2023-06-11 02:13:10
★ Bloodhound Gloves | Guerrilla
-
Exor
2023-06-11 02:12:52
Sticker | Keyd Stars | Katowice 2015
-
Serek080
2023-06-11 02:12:24
MAC-10 | Silver
-
Merka
2023-06-11 02:11:46
AUG | Contractor
-
Momo_4321_2018
2023-06-11 02:11:11
Desert Eagle | Bronze Deco
-
Lilium
2023-06-11 02:10:32
MAC-10 | Pipe Down
-
Darkharton
2023-06-11 02:10:19
M4A4 | Converter
-
filh
2023-06-11 02:09:16
MP7 | Powercore
-
Malborski
2023-06-11 02:08:43
Souvenir MAC-10 | Urban DDPAT
-
kopernikpiernik
2023-06-11 02:08:42
USP-S | Torque
-
Midas090
2023-06-11 02:06:58
StatTrak™ Tec-9 | Re-Entry
-
Magda pietruczuk
2023-06-11 02:05:48
AK-47 | Elite Build
-
cotomabyc
2023-06-11 02:04:30
M4A4 | 龍王
-
Ala2709
2023-06-11 02:04:28
Desert Eagle | Printstream
-
Norbertos555
2023-06-11 02:04:08
USP-S | Night Ops
-
fanciak
2023-06-11 02:04:01
Galil AR | Chatterbox
-
Kubules3456juj
2023-06-11 02:03:28
★ Driver Gloves | Convoy
-
12Tysia12
2023-06-11 02:03:15
Tec-9 | Bamboo Forest
-
Alanziomkin
2023-06-11 02:03:15
M4A4 | Faded Zebra
-
JustAlexx
2023-06-11 02:02:53
P2000 | Pulse
-
eXoSSS
2023-06-11 02:02:20
AK-47 | Cartel
-
Martav
2023-06-11 02:01:46
AK-47 | Uncharted
-
Dupa015
2023-06-11 02:01:07
P2000 | Handgun
-
Mega kox 69
2023-06-11 02:00:57
G3SG1 | The Executioner
-
Lalo097
2023-06-11 02:00:31
★ Bowie Knife | Night
-
Lemur21
2023-06-11 01:59:55
FAMAS | Neural Net
-
Typowywiewior
2023-06-11 01:59:51
AWP | Mortis
-
Arnolt
2023-06-11 01:59:32
M4A4 | Royal Paladin
-
PranksterMaster
2023-06-11 01:58:20
FAMAS | Djinn
-
Olkapatolka1
2023-06-11 01:58:09
P90 | Cold Blooded
-
macus1337
2023-06-11 01:57:47
SSG 08 | Abyss
-
kY`Oks
2023-06-11 01:56:49
AK-47 | Safari Mesh
-
aronboss
2023-06-11 01:55:09
AK-47 | Elite Build
-
Leo1221
2023-06-11 01:54:48
★ Bloodhound Gloves | Bronzed
-
diabel1980
2023-06-11 01:51:06
Negev | Terrain
-
Vaper300
2023-06-11 01:49:38
★ Falchion Knife | Boreal Forest
-
MACIEJ09485474
2023-06-11 01:49:08
R8 Revolver | Grip
-
eryktatar123
2023-06-11 01:48:51
★ Flip Knife | Stained
-
Leon9977
2023-06-11 01:48:44
AK-47 | Elite Build
-
Andrzej593595
2023-06-11 01:48:10
★ Shadow Daggers | Damascus Steel
-
2023-06-11 01:43:59
StatTrak™ Five-SeveN | Monkey Business
-
Beznazwyok103
2023-06-11 01:43:41
M4A4 | The Emperor
-
Kubeczeq
2023-06-11 01:43:39
M4A4 | Urban DDPAT
-
Matsax
2023-06-11 01:43:33
AK-47 | Elite Build
-
andi233333
2023-06-11 01:43:10
★ Shadow Daggers | Boreal Forest
-
2023-06-11 01:43:00
Five-SeveN | Fowl Play
-
Błażej olfans
2023-06-11 01:42:13
Desert Eagle | Code Red
-
Gawronix333
2023-06-11 01:40:56
MP7 | Special Delivery
-
Serek080
2023-06-11 01:40:21Regulamin

1. Definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu

Serwis – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://UltraCase.eu
Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za wyraźną zgodą jej opiekuna prawnego, korzystająca z Usługi.
Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu
Przedmiot - wirtualny zasób, który ma swoje zastosowanie tylko i wyłącznie na stronie UltraCase.eu

2. Postanowienia ogólne
2.1 Skorzystanie z Usług Serwisu oznacza wyrażenie zgody Użytownika na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu, co jest równoznaczne z jego pełną akceptacją.
2.2 W celu skorzystania z Serwisu należy zalogować się za pomocą platformy Steam. Logowanie się przez platformę Steam jest bezpieczne i nie powoduje przekazania żadnych danych ani uprawnień do konta Administratorowi.
2.3 Serwis nie jest powiązany z Valve Corporation, Counter Strike: Global Offensive, Steam ani z żadnymi innymi znakami handlowymi Valve corporation.
2.4 Użytkownik akceptuje to, że zakupione Przedmioty nie podlegają zwrotowi.
2.5 Administrator posiada prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.
2.6 Oficjalnymi partnerami finansowymi są firmy Paybylink

Regulamin dostawcy usług związanej z płatnościami znajduje się pod adresem:
https://www.rushpay.pl/partner/dokumenty/

3. Zasady korzystania z Serwisu
3.1 Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, by móc skorzystać z Usługi, muszą posiadać stosowną zgodę swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
3.2 Podczas korzystania z Usług Serwisu, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność karno-cywilną w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.
3.3 Zabrania się wykorzystywania dowolnych błędów informatycznych Serwisu. W przypadku wykrycia błędu, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego.
3.4 Użytkownikowi Serwisu nie przysługuje prawo do żądania zwrotu kosztów za uzyskanie środków na Serwisie.
3.5 Administrator nie odpowiada za:
- Skorzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania danego numeru telefonu komórkowego oraz niepełnoletnie,
- Zakłócenia w dostarczaniu Usługi, jeśli następują one wskutek zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od Dostawcy Usługi i/lub Administratora,
- Działania Użytkowników wynikające z: niezrozumienia charakteru Usługi, niezapoznania się z obowiązującym Regulaminem, oraz/lub korzystanie z Usługi niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
- Przerwy w obsługiwaniu użytkowników wynikające z przyczyn natury technicznej (np. konfiguracja, aktualizacje, wymiana sprzętu etc.) lub niezależnych od Dostawcy Usługi oraz Administratora.
- Ewentualną blokadę konta na platformie Steam.
3.6. Użytkownik może sprzedać Przedmioty, które nie zostały przeniesione na konto Steam, za cenę podaną w opisie

4. Reklamacje
4.1 Czas na zgłoszenie jakichkolwiek reklamacji lub roszczeń związanych z niewłaściwym działaniem Usługi to 14dni.
4.2 Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
4.3 W celu zgłoszenia reklamacji należy zgłosić się na e-mail - [email protected]
4.4 Czas oczekiwania na rozpatrzenie przez Support poprawnie wysłanej Reklamacji, wynosi do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
4.5 W przypadkach szczególnych Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji maksymalnie do 30 dni roboczych, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zaistnieniu takiej konieczności.
4.6 Uznanie zasadności reklamacji Użytkownika, skutkuje zadośćuczynieniem w postaci przywrócenia środków na Serwisie o równowartości złożonego zamówienia.
4.7 Użytkownik nie może ubiegać się o inną formę zadośćuczynienia niż dostępne w Serwisie Usługi, co oznacza, że nie przysługuje mu z tytułu Reklamacji odszkodowanie, ani zwrot należności.
4.8 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownika, Administrator nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż równowartość doładowanych środków.
Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, podatki i inne koszty związane z zakupem i dostawą produktów wynikające z obciążeń z tytułu jego relacji z dostawcami usług płatności, a także za cła i podatki nakładane przez urząd celny lub inne organy kontrolne.


Reklamacje SMS prosimy skłądać pod adresem : https://paybylink.pl/kontakt/
Regulamin SMS znajduje się pod adresem : https://rushpay.pl/partner/documents/


5. Postanowienia końcowe 


  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.
  3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.  • Strona Serwisu, poszczególne strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
  • Operatorowi wyłącznie przysługują autorskie prawa majątkowego do Serwisu, poszczególnych stron internetowych, w tym do zamieszczonych w nich treści.
  • Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w ust. 1 Serwisu, wymaga zgody Operatora.
  • Rozpowszechnienie materiałów o których mowa w ust. 1 powyżej, bez zgody Operatora, stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych i wiązać się będzie z koniecznością zapłacenia na rzecz Operatora stosowanego odszkodowania.