LIVE DROP
XM1014 | Scumbria
-
Adixser
2023-01-28 10:40:14
AK-47 | Fuel Injector
-
Aleksios
2023-01-28 10:38:09
MP7 | Nemesis
-
Jxjsbsvkdn
2023-01-28 10:37:05
G3SG1 | High Seas
-
Zabroch
2023-01-28 10:35:47
USP-S | Guardian
-
wozny
2023-01-28 10:34:04
AUG | Torque
-
IwanBoss69
2023-01-28 10:30:27
Dual Berettas | Ventilators
-
Magion12
2023-01-28 10:27:38
MAC-10 | Button Masher
-
Polopololol
2023-01-28 10:27:36
UMP-45 | Arctic Wolf
-
Adrian adamek
2023-01-28 10:26:52
StatTrak™ AUG | Ricochet
-
Luken
2023-01-28 10:24:04
M4A4 | Spider Lily
-
Saperinio
2023-01-28 10:21:11
Five-SeveN | Scumbria
-
Jordix1992
2023-01-28 10:20:21
Five-SeveN | Coolant
-
minus0517
2023-01-28 10:19:17
AK-47 | Bloodsport
-
Furjwisiejrbbrdkwkqme rb
2023-01-28 10:18:04
Five-SeveN | Kami
-
xKJUU
2023-01-28 10:17:44
Nova | Gila
-
Cinekxddd
2023-01-28 10:14:27
Glock-18 | Water Elemental
-
Matieło
2023-01-28 10:13:25
★ Butterfly Knife | Night
-
Ktoś taki ktoś
2023-01-28 10:12:29
FAMAS | Neural Net
-
oguś2
2023-01-28 10:09:57
SCAR-20 | Grotto
-
szyman171
2023-01-28 10:08:20
AWP | Safari Mesh
-
kasiula615
2023-01-28 10:08:12
M4A4 | The Emperor
-
feliqu
2023-01-28 10:06:40
PP-Bizon | Jungle Slipstream
-
MAREKFRYCXD12
2023-01-28 10:05:48
MAC-10 | Urban DDPAT
-
Dodo332
2023-01-28 10:04:37
MAC-10 | Palm
-
Katarzyna93
2023-01-28 10:04:01
StatTrak™ XM1014 | Quicksilver
-
nataliatoja123
2023-01-28 10:03:56
★ Butterfly Knife | Crimson Web
-
mlodyhyper
2023-01-28 10:02:09
FAMAS | Neural Net
-
ziomek123
2023-01-28 10:01:31
P250 | Exchanger
-
Macio28
2023-01-28 09:59:49
MAC-10 | Fade
-
Kupauloery
2023-01-28 09:59:21
★ Driver Gloves | Lunar Weave
-
motymaki
2023-01-28 09:58:35
★ Shadow Daggers | Marble Fade
-
KubaLipsko
2023-01-28 09:57:56
M4A4 | Evil Daimyo
-
esurap
2023-01-28 09:57:22
M4A4 | Evil Daimyo
-
dasadasd
2023-01-28 09:56:25
USP-S | Guardian
-
JacekPlacekUSMY
2023-01-28 09:56:21
M4A4 | Asiimov
-
Cpeczka
2023-01-28 09:56:17
★ Bloodhound Gloves | Guerrilla
-
ejdzi
2023-01-28 09:55:40
★ Navaja Knife | Night Stripe
-
Miszka1122
2023-01-28 09:55:33
MAC-10 | Rangeen
-
Kameleon_69
2023-01-28 09:55:15
Five-SeveN | Nightshade
-
asfdijas
2023-01-28 09:55:05
USP-S | Cyrex
-
FiveFX
2023-01-28 09:54:04
AWP | Pit Viper
-
o0klva0o
2023-01-28 09:53:51
Negev | Power Loader
-
Jakub1720
2023-01-28 09:53:39
Tec-9 | Brass
-
nwmzycielol
2023-01-28 09:52:27
MP7 | Armor Core
-
Billady
2023-01-28 09:51:22
Sealed Graffiti | 8-Ball
-
wdhgdwfg
2023-01-28 09:51:17
P2000 | Oceanic
-
Jakub1720
2023-01-28 09:51:15
CS:GO Case Key
-
Ludi2k
2023-01-28 09:50:37
★ Falchion Knife | Tiger Tooth
-
addd
2023-01-28 09:50:13
AK-47 | Uncharted
-
Pokemon 999
2023-01-28 09:50:13Regulamin

1. Definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu

Serwis – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://UltraCase.eu
Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za wyraźną zgodą jej opiekuna prawnego, korzystająca z Usługi.
Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu
Przedmiot - wirtualny zasób, który ma swoje zastosowanie tylko i wyłącznie na stronie UltraCase.eu

2. Postanowienia ogólne
2.1 Skorzystanie z Usług Serwisu oznacza wyrażenie zgody Użytownika na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu, co jest równoznaczne z jego pełną akceptacją.
2.2 W celu skorzystania z Serwisu należy zalogować się za pomocą platformy Steam. Logowanie się przez platformę Steam jest bezpieczne i nie powoduje przekazania żadnych danych ani uprawnień do konta Administratorowi.
2.3 Serwis nie jest powiązany z Valve Corporation, Counter Strike: Global Offensive, Steam ani z żadnymi innymi znakami handlowymi Valve corporation.
2.4 Użytkownik akceptuje to, że zakupione Przedmioty nie podlegają zwrotowi.
2.5 Administrator posiada prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.
2.6 Oficjalnymi partnerami finansowymi są firmy Paybylink

Regulamin dostawcy usług związanej z płatnościami znajduje się pod adresem:
https://www.rushpay.pl/partner/dokumenty/

3. Zasady korzystania z Serwisu
3.1 Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, by móc skorzystać z Usługi, muszą posiadać stosowną zgodę swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
3.2 Podczas korzystania z Usług Serwisu, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność karno-cywilną w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.
3.3 Zabrania się wykorzystywania dowolnych błędów informatycznych Serwisu. W przypadku wykrycia błędu, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego.
3.4 Użytkownikowi Serwisu nie przysługuje prawo do żądania zwrotu kosztów za uzyskanie środków na Serwisie.
3.5 Administrator nie odpowiada za:
- Skorzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania danego numeru telefonu komórkowego oraz niepełnoletnie,
- Zakłócenia w dostarczaniu Usługi, jeśli następują one wskutek zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od Dostawcy Usługi i/lub Administratora,
- Działania Użytkowników wynikające z: niezrozumienia charakteru Usługi, niezapoznania się z obowiązującym Regulaminem, oraz/lub korzystanie z Usługi niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
- Przerwy w obsługiwaniu użytkowników wynikające z przyczyn natury technicznej (np. konfiguracja, aktualizacje, wymiana sprzętu etc.) lub niezależnych od Dostawcy Usługi oraz Administratora.
- Ewentualną blokadę konta na platformie Steam.
3.6. Użytkownik może sprzedać Przedmioty, które nie zostały przeniesione na konto Steam, za cenę podaną w opisie

4. Reklamacje
4.1 Czas na zgłoszenie jakichkolwiek reklamacji lub roszczeń związanych z niewłaściwym działaniem Usługi to 14dni.
4.2 Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
4.3 W celu zgłoszenia reklamacji należy zgłosić się na e-mail - [email protected]
4.4 Czas oczekiwania na rozpatrzenie przez Support poprawnie wysłanej Reklamacji, wynosi do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
4.5 W przypadkach szczególnych Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji maksymalnie do 30 dni roboczych, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zaistnieniu takiej konieczności.
4.6 Uznanie zasadności reklamacji Użytkownika, skutkuje zadośćuczynieniem w postaci przywrócenia środków na Serwisie o równowartości złożonego zamówienia.
4.7 Użytkownik nie może ubiegać się o inną formę zadośćuczynienia niż dostępne w Serwisie Usługi, co oznacza, że nie przysługuje mu z tytułu Reklamacji odszkodowanie, ani zwrot należności.
4.8 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownika, Administrator nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż równowartość doładowanych środków.
Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, podatki i inne koszty związane z zakupem i dostawą produktów wynikające z obciążeń z tytułu jego relacji z dostawcami usług płatności, a także za cła i podatki nakładane przez urząd celny lub inne organy kontrolne.


Reklamacje SMS prosimy skłądać pod adresem : https://paybylink.pl/kontakt/
Regulamin SMS znajduje się pod adresem : https://rushpay.pl/partner/documents/


5. Postanowienia końcowe 


  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.
  3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.  • Strona Serwisu, poszczególne strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
  • Operatorowi wyłącznie przysługują autorskie prawa majątkowego do Serwisu, poszczególnych stron internetowych, w tym do zamieszczonych w nich treści.
  • Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w ust. 1 Serwisu, wymaga zgody Operatora.
  • Rozpowszechnienie materiałów o których mowa w ust. 1 powyżej, bez zgody Operatora, stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych i wiązać się będzie z koniecznością zapłacenia na rzecz Operatora stosowanego odszkodowania.